Is de onderneming nu echt al zelflerend?

Een comfortabele positie bereiken en zeker weten dat het zelflerend vermogen van de onderneming ook geborgd is? Kwaliteitsprocessen zijn daarin een baken in de poel van uw ondernemerschap. Alle paden zijn al bewandeld en hebben een platform gekregen in ISO normen. Wat overigens niets minder en niets meer betekent dan uw eigen werkprocessen goed te kunnen blijven volgen en aan te passen waar nodig. De uitvoering en controle ervan binnen uw onderneming op een onafhankelijke basis, kan net dat stuk blootleggen wat nog verbeterd kan worden. Waarbij het reduceren van de foutkosten gelijk een bijdrage levert aan het resultaat van uw onderneming. Daarmede heeft PH Quality Advies gelijk ook een toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Ondersteuning
Uw organisatie is reeds ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd of voornemens om hiervoor gecertificeerd te worden? PH Quality Advies biedt u ter ondersteuning hiervoor kwaliteitsadvies en audit activiteiten aan.

Kwaliteitsmanagement
Uw organisatie wenst aan een kwaliteitsnorm te voldoen met het uiteindelijke doel om gecertificeerd te worden. Hiervoor dient u een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten dat aan de gekozen kwaliteitsnormen voldoet. PH Quality Advies inventariseert samen met u de behoefte hieromtrent en brengt uw huidige situatie t.o.v. de normeisen in kaart. Daarna starten wij met het opzetten en inrichten van de verschillende onderdelen van het gekozen kwaliteitsmanagementsysteem.
PH Quality Advies kan deze taken volledig voor u uit handen nemen of dit samen met medewerkers van uw organisatie uitvoeren.

Documentbeheer
Naast uw eigen wens om uw documenten zoals beleidsdocumenten, procedures, werkinstructies en de voor uw organisatie relevante externe documenten te onderhouden en te beheersen, vragen ook de ISO normeringen om een onderhouden en geborgd documentenbeheersysteem. PH Quality Advies kan het opstellen, onderhouden en beheersen van uw documentbeheersysteem voor u uit handen nemen of uw organisatie ondersteunen daarbij.

Klachtenmanagement
Elke organisatie heeft met klachten te maken. Dit kunnen zowel interne – als ook externe klachten zijn. Externe klachten gaan over het product en/of de dienst die u levert en dat deze niet voldoen aan de eisen van uw klant. Interne klachten veelal over afwijkingen of incidenten die zich binnen uw organisatie voordoen. Het liefst wilt u klachten zo veel mogelijk voorkomen en beheersen.
PH Quality Advies ondersteunt u bij het opstellen van een klachtenmanagement systeem.

Verbetermanagement
Op basis van de klachten, interne- en externe audits, risico-inventarisaties, leveranciersbeoordelingen e.d. worden veelal verbeteracties opgesteld. Maar leiden deze verbeteracties uiteindelijk ook tot gewenste resultaten? Heeft u in kaart welke acties waaruit zijn voortgekomen en in hoeverre hieraan vervolg is gegeven en of het een structureel probleem is? Veelal is men geneigd om een probleem direct en zelf op te lossen. Uiteraard een goede instelling, maar heeft men ook in kaart gebracht wat de eigenlijke oorzaak is geweest van het probleem? En heeft men ook de oorzaak verwijderd? PH Quality Advies brengt uw huidig verbeterproces in kaart en helpt u de borging hiervan in de praktijk om te zetten.

Directiebeoordeling
Eén van de vereisten van de ISO normeringen is het uitvoeren van een jaarlijkse directiebeoordeling. Hierbij beoordeelt u de effectiviteit en geschiktheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem en stelt u op basis van de beoordeling uw kwaliteitsbeleid en/of kwaliteitsdoelstellingen bij.
PH Quality Advies ondersteunt u bij het uitvoeren en opstellen van de directiebeoordeling waarbij de directieboordeling voldoet aan de door uw organisatie gekozen normeisen en uw eigen verwachtingen.

Interne audits
De ISO normeringen eisen dat u structureel aantoonbaar kunt maken of uw kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneert en voldoet aan de eisen van uw organisatie, van uw klanten en van de gekozen kwaliteitsnorm. PH Quality Advies kan u ondersteunen bij het bepalen en opstellen van de juiste auditsystematiek, het opleiden van interne auditoren en/of het uitvoeren van interne audits.

Risicomanagement
Risicobeheersing maakt een essentieel onderdeel uit van uw bedrijfsvoering en daarmee ook van uw bedrijfscontinuïteit. Daarnaast speelt het beoordelen en het beheersen van risico’s een belangrijke rol bij het voldoen aan de ISO normeringen.
PH Quality Advies ondersteunt u bij het in kaart brengen, registreren, analyseren, beoordelen en beheersen van uw risico’s zodat uw organisatie blijft voldoen aan het vastgestelde risicobeleid en de eisen van de ISO normering.

Systeemaudits/pre-audit
U heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en bent klaar voor de certificering. Maar werkt uw systeem wel toereikend en voldoet het daadwerkelijk aan de gestelde eisen van de normering waaraan u wilt voldoen? Bent u klaar voor de certificering? Als u dit zeker wilt weten, dan kan PH Quality Advies voor u een pre-audit op uw kwaliteitsmanagementsysteem uitvoeren.

Context analyse
Met een contextanalyse bent u in staat om in kaart te brengen welke effecten externe factoren (kunnen) hebben op de wijze waarop u uw producten of diensten heeft gedefinieerd, deze ontwerpt en optimaliseert. PH Quality Advies ondersteunt u bij het opzetten en uitvoeren van een contextanalyse waarbij inzichtelijk wordt, welke externe factoren van invloed zijn op de definitie van uw product en/of dienst en in welke vorm deze factoren invloed hebben.

Ad interim kwaliteitsmanager
Niet iedere organisatie is in staat of heeft de behoefte om een eigen ervaren kwaliteitsmanager in dienst te nemen die alle uitvoerende taken t.b.v. het voldoen aan een kwaliteitsnorm voor zijn rekening kan nemen en die in staat is om de organisatie gevraagd of ongevraagd te ondersteunen bij haar kwaliteitsbeleid.
PH Quality Advies kan alle taken die uitgevoerd moeten worden, en zoals deze reeds in de overige diensten staan beschreven, voor u uit handen nemen.